Regulamin

Jedzenie z Food Truck'ów na wyciągnięcie ręki

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym „Fed Fred”

 

1. Definicje

 § 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Usługodawca” – AvoTechs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 181b, 02-222 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000803590, kapitał zakładowy 5,000 zł, adres email: support@avotechs.com.
b. „Serwis” – platforma „Fed Fred” znajdująca się na stronie internetowej www.fedfred.pl oraz jej podstronach, w ramach której Usługodawca umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Produktów;
c. „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
d. „Klient” – Użytkownik, który składa Zamówienie lub zawiera umowę o założenie Konta Klienta w Serwisie;
e. „Zamówienie” – skierowane do Food Trucka za pośrednictwem Serwisu oświadczenie Klienta o woli zawarcia umowy sprzedaży Produktu,
f. „Produkty” – oferowane przez Food Trucki produkty lub usługi gastronomiczne,
g. „Dostarczanie Produktów” – oferowanie i sprzedaż Produktów przez Food Truck za pośrednictwem Serwisu;
h. „Food Truck” – Użytkownik będący przedsiębiorcą, który zawarł z Usługodawcą umowę o założenie Konta Food Truck w Serwisie; pojęcie obejmuje również Użytkownika w trakcie procesu rejestracyjnego Konta Food Truck;

i. „Plan” –warunki umowne regulujące kwestie współpracy Usługodawcy z Food Truckiem, w oparciu o które ma miejsce Dostarczanie Produktów;
j. „Konto Klienta” – konto Klienta założone przez klienta w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu;
k. „Konto Food Truck” – konto Użytkownika założone przez Food Truck w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
l. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
m. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem Polityka Prywatności.

 

II. Wspólne postanowienia ogólne

§ 2 Zawartość Serwisu i Regulaminu

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, w tym warunki umów zawieranych w przez Usługodawcę z Klientami oraz Food Truckami, jak również warunki umów obejmujących Dostarczanie Produktów.
 2. Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 3. Zdjęcia i opisy usług, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Serwisu stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub Food Trucka. Ich wykorzystywanie bez zgody Usługodawcy lub Food Trucka może stanowić naruszenie praw autorskich.

§ 3 Warunki techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, przeglądarka internetowa, a dla korzystania z pewnych funkcjonalności takich jak założenie Konta, czy złożenie reklamacji, za pośrednictwem Serwisu, także posiadanie adresu e-mail.
 1. Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce.

§ 4 Umowa o świadczenie usług

 1. Usługodawca oferuje Użytkownikom następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. umożliwienie Dostarczania Produktów i składania Zamówień,
  2. założenie i prowadzenie Konta,
  3. dostęp do treści dostępnych w Serwisie, w tym dostęp do listy Food Trucków oraz do informacji na ich temat, w tym do oferowanego menu, jak również do wystawianych przez Klientów recenzji Produktów,
 2. Każdy Użytkownik, w ramach korzystania z Serwisu, może zawrzeć z Usługodawcą umowę o założenie Konta.

III. Korzystanie z Serwisu przez Klienta

§5 Postanowienia ogólne

 1. Użytkownicy w Serwisie są uprawnieni do składania Zamówień.
 2. Stroną umowy sprzedaży Produktu zawartej z Klientem jest Food Truck.
 3. Wskazuje się, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Food Trucka, w tym za realizację Zamówienia przez Food Truck chyba, że Regulamin stanowi wprost inaczej.

§ 6 Przedmiot zamówienia

 1. Serwis umożliwia zapoznanie się z ofertami wielu różnych Food Trucków w jednym miejscu oraz zakup Produktu od Food Trucka za pośrednictwem Serwisu bez oczekiwania w kolejce.
 2. Odbiór Zamówienia następuje osobiście przez Klienta w miejscu zadeklarowanym przez Food Truck na chwilę składania Zamówienia.

§ 7 Złożenie Zamówienia

 1. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać z menu Food Trucków określone Produkty i dodać je do koszyka. Następnie należy wybrać metodę płatności i kliknąć przycisk „ZAMÓW”.
 3. W dalszej kolejności Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do zakończenia procesu składania Zamówienia i do wykonania przez Food Truck umowy, o której mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu.
 4. Zakończenie procesu składania Zamówienia poprzez podanie wszystkich wymaganych danych i kliknięcie przycisku „Zamów” stanowi zawarcie z Food Truckiem umowy sprzedaży Produktu.
 5. Kolejnym krokiem jest dokonanie płatności za zamówiony Produkt w Serwisie, do którego Klient zostanie automatycznie przekierowany po uzupełnieniu danych, o których mowa w ustępie 3 i kliknięciu przycisku „Potwierdź Zamówienie”. Dostępne w Serwisie metody płatności kartą płatniczą, e-przelewem, BLIK-em, portfelem elektronicznym Google Pay, Masterpass są realizowane za pośrednictwem systemu rozliczeniowego DotPay
 6. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostanie wysłane Klientowi na wskazany podczas składania Zamówienia adres email.
 7. Realizacja płatności za Zamówienie odbywa się z wykorzystaniem usługi operatora płatności DotPay i musi być poprzedzona akceptacją regulaminu ww. usługi przez Klienta.

§ 8 Zarejestrowanie konta klienta w serwisie

 1. Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą umowę o prowadzenie Konta.
 2. Posiadanie Konta Klienta umożliwia korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Serwisu innych niż składanie Zamówień, takich jak:
  1. publikowanie recenzji Produktów (wyłącznie po zakupie recenzowanego Produktu) ,
  2. dostęp do historii Zamówień,
  3. zgłaszanie błędów i problemów za pośrednictwem infrastruktury Serwisu,
 3. W celu założenia Konta Klienta należy kliknąć przycisk „Zaloguj się”, a następnie przycisk „Zarejestruj się”.
 4. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” w następstwie wypełnienia danych formularza skutkuje przyjęciem oferty Usługodawcy w przedmiocie zawarcia umowy o założenie i prowadzenie Konta, stanowiąc jednocześnie moment zawarcia umowy między Klientem i Usługodawcą.
 5. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenie Konta Klienta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Usługodawcy podany w § 1 lit. a lub podany tam adres e-mail. Wypowiedzenie umowy może nastąpić również poprzez skorzystanie z opcji usunięcia Konta, które jest dostępne z poziomu panelu Serwisu.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o założenie i prowadzenie Konta Klienta jedynie w następujących sytuacjach:
  1. zakończenia przez Usługodawcę prowadzenia Serwisu,
  2. podania przez Klienta podczas rejestrowania Konta lub przy składaniu Zamówienia, informacji o charakterze bezprawnym.

W takim przypadku umowa o założenie Konta rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 1. Zabronione jest dodawanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.
 2. Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Serwisie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały do nich dostępu.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Z uwagi na to, że Produkty ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia, Klient, nawet jeśli jest Konsumentem, zgodnie z treścią art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287) nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu.
 2. Brak uprawnienia do rezygnacji z Zamówienia nie uchybia prawu Klienta do złożenia reklamacji, o której jest mowa w 10 Regulaminu.
 3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta Klienta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. poprzedzającym, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy podany w postanowieniu 1 lit. a Regulaminu).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 10 Reklamacje Klientów

 1. Klient jest uprawniony do złożenia za pośrednictwem Serwisu reklamacji, w szczególności w sytuacji, w której :
  1. oczekiwał na realizację Zamówienia dłużej niż wynosi Czas Maksymalny Oczekiwania.
  2. nie może odebrać swojego Zamówienia ze względu na to, że Food Truck nie stoi w miejscu, w którym zadeklarował w Serwisie lub jest nieczynny, wbrew wskazanym w Serwisie godzinom działalności Food Trucka
  3. z jakiejkolwiek innej przyczyny, dla której Food Truck w ogóle nie zrealizował Zamówienia.
 2. Reklamacje Klient może składać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który znajdzie po zalogowaniu w Serwisie w zakładce „Zgłoś Problem”.
 3. W reklamacji należy podać dane pozwalające zidentyfikować Klienta i Zamówienie oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację Klient otrzyma mailowo na adres wskazany przez niego podczas składania reklamacji bądź na adres email przypisany do jego Konta Klienta.
 5. Reklamacja może również dotyczyć świadczenia usług oferowanych przez Usługodawcę. W takim wypadku, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 11 Dodawanie recenzji Produktów

 1. Klient posiadający Konto Klienta może wystawiać w Serwisie recenzje Produktów oceniając w ten sposób jakość zamówionych przez siebie Produktów i obsługę oferowaną przez Food Truck.
 2. Recenzja będzie wyświetlana w profilu danego Food Trucka i udostępniana wszystkim Użytkownikom.
 3. Recenzja nie może zawierać treści wulgarnych, znieważających, nieprawdziwych, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej ani treści, które Użytkownik zamieszcza na zlecenie osoby trzeciej.
 4. Usługodawca może zastrzec sobie prawo do usunięcia recenzji, która zawiera treści sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub treści sprzeczne z prawem, a także recenzji, która została zamieszczona mimo nieodebrania przez Użytkownika odbioru Produktu lub jeżeli została oceniona usługa, która nie była świadczona w związku z Zamówieniem.

 

IV. Dostarczanie Produktów

§ 12 Postanowienia ogólne

 1. Food Trucki są uprawnione do zawierania z wykorzystaniem Serwisu umów sprzedaży Produktów z Klientami. Warunkiem zawierania umów za pośrednictwem Serwisu przez Food Truck jest założenie Konta Food Truck.
 2. Konto Food Truck może założyć jedynie ten Użytkownik, który jednocześnie spełnia następujące warunki:
  1. jest przedsiębiorcą zarejestrowanym we właściwym rejestrze,
  2. prowadzi działalność gospodarczą w formie działalności mobilnego punktu gastronomicznego,
  3. w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa, w tym w odniesieniu do pojazdu wskazanego w lit. b powyżej, spełnia wymagania higieniczne dla zakładów produkcji i obrotu żywnością potwierdzone zaświadczeniem o wpisie do właściwego ze względu na swoją siedzibę rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej prowadzonego przez właściwą Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
 3. Podczas rejestracji Konta Food Truck, konieczne jest udostępnienie wymaganych w stosownym formularzu danych: firma, adres prowadzonej działalności, numer KRS (jeżeli dotyczy), nr NIP.

§ 13 Rejestracja Konta Food Truck

 1. Rozpoczęcie procesu zakładania Konta Food Truck wymaga kliknięcia przycisku „DODAJ FOOD TRUCK’A”. Następnie, w wyświetlonej zakładce „O Was” należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pole formularza (nazwa Food Trucka, e-mail przypisany do Konta Klienta, imię osoby reprezentującej Food Trucka, adres e-mail widoczny na profilu, numer telefonu widoczny na profilu, numer telefonu służący do użytku wewnętrznego – fakultatywnie, lokalizacje, rodzaje oferowanego jedzenia, nazwa użytkownika), jak również podać dane określone w §12 ust. 3 Regulaminu. Formularz stanowi ofertę Food Trucka skierowaną do Usługodawcy w przedmiocie zawarcia z umowy o założenie Konta Food Truck z zastrzeżeniem, że oferta ta może być kierowana wyłącznie przez Użytkowników, którzy spełniają wymogi, o których mowa w §12 ust. 2 Regulaminu.
 2. Po wypełnieniu wymaganych pól w zakładce „O Was”, kolejnym krokiem jest dokonanie przez Użytkownika wyboru Planu w zakładce „Wybór Planu”. Plan obejmuje kwestie takie jak:
  1. czas trwania umowy o założenie Konta Food Truck,
  2. wysokość prowizji od zamówienia,
  3. funkcja wystawiania przez Klientów recenzji dotyczących danego Food Trucka i możliwość ich wyświetlania wszystkim Użytkownikom Serwisu,
  4. funkcja wystawiania w Serwisie przez dany Food Truck odpowiedzi na recenzje wystawiane przez Klientów,
  5. funkcja wyświetlania w Serwisie indywidualnego profilu Food Trucka,
  6. funkcja wyświetlania linku do własnej strony internetowej Food Trucka.
 3. Po dokonaniu wyboru Planu i kliknięciu przycisku „Zarejestruj Food Trucka”, Użytkownik zostanie przekierowany do zakładki „Aktywacja”. Kliknięcie ww. przycisku będzie równoznaczne ze skierowaniem przez Food Truck oferty, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Po dokonaniu czynności określonych w ustępach 1- 3 niniejszego paragrafu, Użytkownik otrzyma w formie e-mail hasło do Konta Food Truck. Po zalogowaniu się do niego, Użytkownik uzyska dostęp do panelu kontrolnego – Kokpitu Food Truck’era, dalej zwanego także jako „Kokpit”. W tym miejscu Food Truck powinien dokończyć proces konfigurowania swojego Konta celem uzyskania możliwości Dostarczania Produktów, wprowadzając: logo, obraz tła, stronę www, opis Food Trucka dostępny na profilu, godziny otwarcia, minimalną kwotę zamówienia, szacowany czas oczekiwania na realizacje zamówień, limit procesowanych zamówień (po ilu zamówieniach „w toku”, platforma powinna przestać przyjmować nowe zamówienia do czasu zmniejszenia ilości nieodebranych zamówień), nazwę firmy, nip oraz adres firmy. Ponadto, w zakładce Menu, Food Truck powinien wprowadzić menu oferowanych Produktów.
 5. Następnie, wykorzystując link do platformy DotPay (udostępniany na adres e-mail oraz widoczny w Kokpicie), Food Truck musi przejść rejestrację w serwisie DotPay. Uzyskany w jej następstwie DotPay ID musi być następnie wprowadzony do Kokpitu. Usługodawca nie odpowiada za błędne wprowadzenie przez Food Truck DotPay ID. Proces weryfikacji przez platformę DotPay może trwać do 2 tygodni od rejestracji w platformie. Założenie Konta Food Trucka wymaga akceptacji regulaminu operatora systemu DotPay.
 6. Po dokonaniu czynności opisanych w ustępach 1-5 powyżej, Usługodawca dokona weryfikacji rejestrującego się Użytkownika i po jej dokonaniu wyśle na wskazany podczas rejestracji adres email informację o pozytywnym wyniku weryfikacji bądź o negatywnym wyniku weryfikacji wraz z podaniem jej przyczyn.
 7. Z chwilą uzyskania informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji, między Usługodawcą, a Użytkownikiem, która zalogował się po dokonaniu rejestracji w Koncie Food Truck i otrzymał następczo pozytywny wynik weryfikacji, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta Food Truck w Serwisie, a funkcje Konta Food Trucka zaczną być aktywne.
 8. Korzystając z funkcjonalności Kokpitu, Food Truck między innymi ma możliwość zmiany lokalizacji Food Trucka, włączania i wyłączania możliwości odbierania Zamówień, kontrolowania stanu Zamówień, zmiany menu, zarządzania Zamówieniami, sprawdzania opinii Klientów, ściągania raportów zarobków i wyciągów.
 9. Zabronione jest dodawanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.
 10. Food Truck powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Serwisie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały do nich dostępu.

§ 14 Prowizja

  1. Usługodawca pobiera od Food Trucków prowizję za umowy z Klientami zawierane za pośrednictwem Serwisu. Prowizja naliczana jest procentowo od wartości brutto każdego Zamówienia.
  2. Wysokość prowizji należnej Usługodawcy zależy od rodzaju Planu, jaki Użytkownik wybrał podczas rejestrowania Konta Food Truck.
  3. Zmiana Planu – jeżeli inny Plan jest aktualnie oferowany w Serwisie – jest możliwa w trakcie trwania umowy o założenie Konta Food Truck, poprzez wybór stosownej opcji po zalogowaniu do Konta Food Truck.
  4. Kwota uiszczona przez Klientów za Dostarczane Produkty kierowana jest bezpośrednio na odpowiednie Konto Food Trucka założone w drodze rejestracji w platformie DotPay, stosownie do zaakceptowanego przez Food Truck regulaminu operatora DotPay. Kwota ta pomniejszona będzie każdorazowo o wysokość prowizji zgodną z wybranym Planem.
  5. W Kokpicie Food Trucka, w zakładce „ZAROBKI” Food Truck ma możliwość obserwowania wpływu należnych mu środków z tytułu Zamówień. W zakładce „LISTA TRANSAKCJI”, może on także obserwować transakcje już zakończone.
  6. Food Truck zostanie poinformowany e-mailem na podany podczas rejestracji adres email, o dokonaniu przez Klienta zapłaty ceny za Produkt i o wpływie na jego konto zapłaty pomniejszonej o prowizję należną Usługodawcy. Food Truck winien ponadto monitorować również wiadomości wysyłane e-mailem od operatora płatności DotPay, które informują o wpływie należności z tytułu Zamówienia.
  7. Food Truck dokonuje we własnym zakresie wypłat środków zgromadzonych na koncie w platformie DotPay, przypisanym do wprowadzonego w Kokpicie DotPay ID. Podmiotem odpowiedzialnym za przechowywanie i wypłatę środków pieniężnych jest operator systemu DotPay.

§ 15 Nienależyta realizacja Zamówienia

  1. Maksymalny czas na zrealizowanie Zamówienia (zwany dalej: „Czas Maksymalny Oczekiwania”) przez Food Truck wynosi dwukrotność szacowanego czasu przygotowania Produktu do odbioru, który jest wskazywany przez Food Truck na profilu udostępnianym w Serwisie.
  2. W przypadku braku realizacji Zamówienia przez Food Truck bądź niezrealizowania go w Czasie Maksymalnym Oczekiwania, Usługodawca jest uprawniony do żądania zwrotu kwoty, o której mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu bezpośrednio od Food Trucka, co Food Truck niniejszym akceptuje.
  3. Poprzez brak realizacji Zamówienia rozumie się w szczególności sytuacje w których Klient nie może odebrać swojego Zamówienia ze względu na to, że Food Truck nie stoi w miejscu, w którym zadeklarował w Serwisie lub jest nieczynny, wbrew wskazanym w Serwisie godzinom działalności Food Trucka.
  4. Okoliczność braku realizacji Zamówienia bądź braku realizacji Zamówienia w Czasie Maksymalnym Oczekiwania Usługodawca weryfikuje za pośrednictwem formularza reklamacyjnego wypełnianego przez Klienta w Serwisie. Wypełniony przez Klienta formularz reklamacyjny zostanie wysłany wraz z zawiadomieniem o złożeniu reklamacji na adres mailowy Food Trucka wskazany podczas rejestracji. W przypadku, gdy Usługodawca stwierdzi, że reklamacja jest zasadna, wyśle na adres email wskazany przez Food Truck podczas rejestracji mail z wezwaniem do zwrotu kwoty, jaką Klient zapłacił za objęte zgłoszeniem reklamacyjnym działania. Niezastosowanie się do wyniku reklamacji rozpoznanej przez Usługodawcę będzie skutkować zawieszeniem dostępu do Konta Food Trucka oraz może skutkować sankcją przewidzianą w §16 ust. 5 poniżej.
  5. Food Truck ma prawo zgłosić sprzeciw do reklamacji złożonej przez Klienta. Może to uczynić za pośrednictwem adresu email: ft@fedfred.pl Sprzeciw, ażeby mógł zostać uwzględniony, musi zawierać uzasadnienie oraz powinien zostać zgłoszony w terminie 24 h od otrzymania maila z powiadomieniem o reklamacji. W razie uwzględnienia sprzeciwu, Usługodawca nie zastosuje sankcji, o których jest mowa w ostatnim zdaniu ustępu 4 powyżej.
  6. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że Usługodawca nie jest stroną umowy o dostarczenie produktu. Odpowiedzialność Usługodawcy za działania Użytkowników jest wyłączona chyba, że Regulamin stanowi wprost inaczej.

§ 16 Rezygnacja z konta Food Truck

 1. Food Truck może w każdym czasie rozwiązać umowę o założenie Konta Food Truck bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres następujący adres e-mail: ft@fedfred.pl.
 2. Mimo ustania obowiązywania umowy o prowadzenie Konta Food Truck, Food Truck jest zobowiązany do realizacji Zamówień złożonych w dacie poprzedzającej wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta, alternatywnie – Food Truck jest zobligowany do niezwłocznego zwrotu środków pieniężnych Klientom z tyt. Zamówień złożonych przed datą wypowiedzenia.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Food Truck w Serwisie w każdym czasie, w szczególności w następujących sytuacjach:
  1. zakończenia przez Usługodawcę prowadzenia Serwisu,
  2. podania przez Food Truck podczas rejestrowania Konta lub podczas korzystania z Serwisu, informacji o charakterze bezprawnym,
  3. naruszania postanowień regulaminu przez Food Truck, mimo bezskuteczności wezwania do ich zaniechania zakreślającego termin co najmniej 7 dni.

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Serwisie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 1. Usługodawca może na okres nieprzekraczający 14 dni tymczasowo zawiesić Użytkownikowi dostęp do Konta Food Truck w sytuacji istnienia uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, w szczególności w razie otrzymania dużej liczby zgłoszeń reklamacyjnych od Klientów. Decyzja o zawieszeniu Konta Food Truck musi być odpowiednio umotywowana, z wskazaniem dokładnej przyczyny zawieszenia.
 2. Usługodawca może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Food Trucka w sytuacji, w której mimo reklamacji rozpatrzonej przez Usługodawcę, nie dokonuje on zwrotu na rzecz Klienta kwoty uiszczonej przez niego z tytułu Zamówienia w terminie najdalej 3 dni od daty przekazania informacji o uznaniu reklamacji przez Usługodawcę. Umowa o prowadzenie Konta Food Truck może być również wypowiedziana przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym w razie takiego stopnia natężenia liczby reklamacji lub istotnych okoliczności podniesionych w reklamacji, której jednoznacznie wskazują na istotne zagrożenie interesów Klientów, ze szczególnym uwzględnieniem zgłoszeń dot. czynów zabronionych.
 3. Zabronione jest dodawanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.
 4. Food Truck powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Serwisie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały do nich dostępu.

 V. Zmiany Regulaminu

§ 17 

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia przez Usługodawcę nowych usług, związanych z działalnością Serwisu, w tym modyfikacji oferowanych Planów,
  2. zmian sposobów płatności,
  3. modyfikacji ścieżki składania Zamówienia czy zasad rejestracji Kont,
  4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Usługodawca zamieści w Serwisie komunikat odpowiedniej treści oraz prześle do Food Trucków i Klientów na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Taką samą informację oraz treść nowego Regulaminu otrzymają także na adres e-mail Klienci, którzy podali w Serwisie swój adres e-mail. Informacja zostanie wysłana na co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Klient lub Food Truck, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu odpowiednio §8 lub §16 Regulaminu. Jeżeli Klient lub Food Truck nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

§ 18

W trakcie korzystania z Serwisu oraz korespondencji z Usługodawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 19

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 20

Regulamin jest dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz na pod adresem www.fedfred.pl/terms-conditions .